Statut

Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Zdru-1), Uradni list RS, št. 61/2006, 58/2009, 39/2011, je Občni zbor na svojem zasedanju, dne 15.02.2019, dopolnil ter sprejel naslednji

 STATUT

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

DRUŠTVO BOWNOVIH TERAPEVTOV SLOVENIJE (v nadaljnjem besedilu Društvo BTS) je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko strokovno združenje oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 61/06 – Zdru-1).

Društvo opravlja svoje dejavnost neprofitno.

 2. člen

Ime društva je:                  DRUŠTVO BOWNOVIH TERAPEVTOV SLOVENIJE

Skrajšano ime društva je:     Društvo BTS

Sedež:                            Ljubljana

 O spremembi naslova odloča Izvršni odbor.

 Društvo BTS je pravna oseba zasebnega prava.

3. člen

Društvo ima svoj logotip, ki je okrogle oblike s premerom vertikalne linije 45 mm. Krog tvori napis DRUŠTVO BOWNOVIH TERAPEVTOV SLOVENIJE v svetlo zeleni in zeleno modri barvi. Napis je med besedami ločen s tremi pikami. V notranjosti se nahaja svetlo zelen krog premera 30 mm na katerem je silhueta človeka v dveh modrih in beli barvi, stoji v manjšem modrem krogu. Z rokami podpira krošnjo lističev treh velikosti, v treh zelenih odtenkih od svetlo zelene do temno modro zelene barve. Lističi segajo rahlo čez osnovni svetlozeleni krog na sredini logotipa. Čezenj se razpirata razprti dlani sive barve, ki se s palci dotikata silhuete človeka spodaj in segata čez osnovni zeleni krog v sredini.

Pečat društva je zelene barve v obliki pomanjšanega logotipa društva, premera 40 mm.

4. člen

 Društvo BTS odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

 Za zakonito poslovanje odgovarja zastopnik društva.

 Društvo BTS zastopa predsednik/ca društva.

 V njegovi odsotnosti zastopa društvo podpredsednik/ca.

Delo Društva BTS in njegovih organov je javno. Predsednik/ca društva je odgovoren zagotavljati članom informacije v zvezi z delom društva.
 
Za obveznosti društva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi člani organov društva, ki so glasovali za odločitev (odgovorne osebe), s katero se je v njihovo korist ali korist koga drugega zmanjšalo premoženje društva, čeprav so vedeli, da društvo ne bo moglo poravnati sprejetih obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.
 
Za obveznosti društva v primerih iz zgornjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna oseba, ki je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist, do višine pridobljene premoženjske koristi.
 
5. člen

 Delo Društva BTS in njegovih organov je javno.

 Obveščanje članov Društva BTS poteka:

-          preko spletne strani,

-          elektronske pošte,

-          s pravico, da vsak član lahko vpogleda v zapisnike organov društva,

-          preko internega glasila, če ga društvo ima.

 Za zagotovitev javnosti dela in za točnost informacij je odgovoren predsednik društva.

6. člen

Društvo BTS lahko sklene, da društvo sodeluje z društvi v tujini, v kolikor to ni v neskladju z interesi Društva BTS.
 
Sorodna društva v tujini ne morejo odločati o postopkih, delovanju in statutu Društva BTS. Člani tujih organizacij lahko zaprosijo za vstop v Društvo BTS samo, če izpolnjujejo enakovredne vstopne kvalifikacije kot Društvo BTS.
 
Društvo BTS se lahko vključuje v druge povezave v kolikor je to v skladu z namenom in cilji društva.
 
 

 2. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA

 7. člen

 Društvo BTS je ustanovljeno z namenom:

-          povezati Bownove terapevte, ki terapijo izvajajo na področju Slovenije,

-          nuditi podporo Bownovim terapevtom, ki terapijo izvajajo na področju Slovenije,

-          zagotoviti odgovorno in etično izvajanje Bownove terapije,

-          združiti Bownove terapevte, ki želijo sodelovati pri spremembah v naravnem zdravljenju     v Sloveniji,

-          predstaviti in promovirati Bownovo terapijo javnosti,

-          preprečevanje širjenja neustreznih informacij o Bownovi terapiji,

-          sodelovanje s podobnimi društvi v tujini,

-          podeljevanje mnenja o strokovni usposobljenosti Bownovih terapevtov za izvajanje Bownove terapije za namen pridobitve licence za zdravilca po Zakonu o zdravilstvu. (Pravila za pridobitev mnenja strokovne komisije BTS opredeljuje Pravilnik o postopku podeljevanja mnenj o strokovni usposobljenosti Bownovih  terapevtov za izvajanje Bownove terapije) .

 8. člen

 Cilji delovanja društva so:

-          spodbujati izmenjavo idej in kliničnih izkušenj med člani Društva BTS,

-          s svojim delom in odnosom uspešno integrirati Bownovo terapijo v vse vrste zdravljenja v Sloveniji,

-          podajati informacije o Bownovi terapiji članom in organizacijam zdravstvene stroke in zdravilstva,

-          dokumentirati in posredovati javnosti rezultate izvajanja Bownove terapije (izvajanje raziskav),

-          organizirati strokovna srečanja, predavanja, delavnice za vse člane Društva BTS,

-          organizirati ustrezna izobraževanja in usposabljanja, potrebna za podaljšanje licence v skladu z veljavno zakonodajo,

-          zaščititi uporabnike pred nestrokovnim in neetičnim izvajanjem Bownove terapije ter podati uporabnikom možnost, da svoje pritožbe glede neetičnega izvajanja Bownove terapije in/ali če jim je bila posredovana neustrezna informacija o Bownovi terapiji, naslovijo na Društvo BTS,

-          sodelovati z državnimi institucijami in njihovimi predstavniki pri uveljavljanju sprememb za področje Bownove terapije v skladu z veljavno zakonodajo,

-          izdajati glasilo Društvo BTS.

9. člen

 Društvo BTS v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje osnovne naloge in obveznosti:

-          organiziranje javnih predstavitev Bownove terapije,

-          obveščanje javnosti o svojem delovanju preko javnih medijev (revije, časopisi, TV),

-          izvajanje dejavnosti na področju integracije Bownove terapije med zdravstvene storitve,

-          izvrševanje nadzora strokovnosti vseh članov,

-          reševanje morebitnih pritožb uporabnikov Bownove terapije, vezane na izvajalce, člane Društva BTS,

-          izvajanje raziskav o učinkih Bownove terapije,

-          nudenje podpore Bownovim terapevtom, ki terapijo izvajajo na področju Slovenije,

-          sodelovanje s podobnimi društvi v tujini,

-          organiziranje strokovnih srečanj, predavanj, delavnic za vse člane Društva BTS,

-          organiziranje ustreznih izobraževanj in usposabljanj, potrebnih za podaljšanje licence v skladu z veljavno zakonodajo.

10. člen

 Društvo izvaja tudi nekatere pridobitne dejavnosti:

 • I 56.300 Strežba pijač
 • J 58.110 Izdajanje knjig
 • J 58.130 Izdajanje časopisov
 • J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
 • J 58.190 Drugo založništvo
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • Q 86.901 Alternativne oblike zdravljenja
 • Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
 • S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
 • S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
 • Prodaja izdelkov
Pridobitne dejavnosti društvo opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti dovoljuje Zakon o društvih. Vse te dejavnosti opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
 
Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena in ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva. Kot dopolnilna dejavnost se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost sredstev društva.

 

 3. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA

 11. člen

Član društva BTS lahko postane oseba, ki je dopolnila 18 let in je končala tečaj Bownove terapije BTE (Bowen Therapy Essential), tečaj BOW-TER ali tečaj Bownove terapije v minimalnem obsegu 100 teoretičnih ur in 40 ur prakse, katerega predpogoj je osnovno znanje splošne medicine (anatomije in fiziologije) ter izkušnje v manualnih tehnikah ali izobrazba zdravstvene smeri. Za slednje prosilce članstva je obvezen opravljen teoretični in praktični izpit iz Bownove terapije, ki ga izvede Strokovna komisija društva Bownovih terapevtov Slovenije po pogojih pravilnika strokovne komisije. 

Članstvo v Društvu BTS je prostovoljno. Kdor želi postati član Društva BTS, mora Izvršnemu odboru Društva BTS predložiti pristopno izjavo z željo po članstvu, v kateri se zaveže, da bo deloval v skladu s Statutom in Kodeksom etike  Društva BTS ter plačeval članarino.
 
Društvo lahko pod enakimi pogoji v svoje članstvo sprejme tudi tujega državljana.

12. člen

O sprejemu v članstvo odloča Izvršni odbor društva.
 
Sprejem v članstvo se zavrne osebam, ki so bile pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje za katerega je zagrožena zaporna kazen najmanj enega leta.
 
O zavrnitvi je potrebno kandidata pisno obvestiti v roku trideset (30) dni od obravnave njegove pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov. Zoper zavrnitev se lahko kandidat pritoži v tridesetih (30) dneh od prejema obvestila na Občni zbor društva. Enako pritožbo lahko kandidat vloži, če ne dobi obvestila v treh mesecih od obravnave njegove pristopne izjave na Izvršnem odboru društva.
 
13. člen

Članu društva lahko, zaradi njegovega pomembnega prispevka in osebnih zaslug za delovanje Društva BTS, Občni zbor na lastno pobudo ali na predlog Izvršnega odbora, podeli naziv častni član društva.

 
Častni član ne plačuje članarine.

14. člen

Članstvo preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo,
 • s prenehanjem društva.
Član prostovoljno izstopi iz društva, če Izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
 
Član se črta iz društva, če kljub opominu dvakrat zapored ne plača članarine. Črtanje opravi Izvršni odbor.
 
Član se izključi iz društva, če jepravnomočno obsojen za kaznivo dejanje za katerega je zagrožena zaporna kazen najmanj enega leta.,
 
O izključitvi člana iz društva odloča Disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti izdan v skladu s Pravilnikom o delu Disciplinske komisije.
 
15. člen

Zoper sklep disciplinske komisije, Izvršnega odbora ali zastopnika društva ima član v roku trideset (30) dni pravico do pritožbe na Občni zbor. Občni zbor mora pritožbo obravnavati na prvi sklicani redni ali izredni seji in o njej odločiti.

Zoper odločitev Občnega zbora ima prizadeti član pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom, tem Statutom ali drugim splošnim aktom društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo zavrnjena.

Izpodbijanje odločitve organov društva pred sodiščem ni dopustno, če ni bila vložena pritožba na Občni zbor.

 

4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV

 16. člen

 Pravice članov so:

-     da volijo in so izvoljeni v organe Društva BTS,

-     da sodelujejo pri delu in odločajo v organih Društva BTS,

-     da imajo dostop do rezultatov raziskav, ki jih izvaja Društvo BTS,

-     da sodelujejo pri izdelavi programa Društva BTS in so seznanjeni s poslovanjem ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,

-     da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v Društvu BTS ter za dosežene uspehe,

-     da koristijo ugodnosti, ki jih nudi Društvo BTS.

 17. člen

Dolžnosti članov so:

-     spoštovanje Statuta, Kodeksa etike in drugih aktov ter sklepov organov Društva BTS,

-     aktivno sodelovanje in osebno prispevanje k uresničevanju ciljev in nalog Društva BTS,

-     redno plačevanje letne članarine,

-     podajanje informacij, ki so potrebne za izvajanje skupnih, dogovorjenih nalog,

-     varovanje ugleda Društva BTS in korektno podajanje informacij o Bownovi terapiji,

-     strokovno in etično izvajanje Bownove terapije.

Pravice in dolžnosti članov Društva BTS so častne, za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila, izjema so izredni dosežki in storitve, ki so v interesu delovanja Društva BTS. Društvo BTS svojemu članu povrne dokazane stroške, ki so nastali pri opravljanju dela za Društvo BTS.

O povrnitvi stroškov članov iz 2. odstavka tega člena odloča Izvršni odbor.

Član društva, kot tudi organ društva, lahko za uspešno delo v društvu prejme pohvalo.

Predlagatelj pohvale je lahko vsak član Društva BTS. O pohvali odloča Izvršni odbor. Podeli se na Občnem zboru društva.

 18. člen

Društvo ima lahko sponzorje in donatorje. To so lahko posamezniki ali pravne osebe, ki društvu materialno pomagajo. Donatorji in sponzorji lahko sodelujejo v organih društva, nimajo pa pravice odločanja in volilne pravice.

 

5. NAČIN UPRAVLJANJA

19. člen

Organi društva so:

 1. Občni zbor,
 2. Izvršni odbor,
 3. Nadzorni odbor,
 4. Disciplinska komisija.

Mandat organov društva, razen Občnega zbora, je štiri (4) leta.

Seje organov lahko potekajo na korespondenčni oz. dopisni način. Za sklic in izvedbo posameznega organa društva se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, ki opredeljujejo sklic in izvedbo seje posameznega organa društva.

 

5.1  Občni zbor

 20. člen

Občni zbor je najvišji organ Društva BTS, ki ga sestavljajo vsi člani. Občni zbor je lahko reden ali izreden.

Redni Občni zbor sklicuje Izvršni odbor enkrat letno.

Izredni Občni zbor pa se skliče po sklepu Izvršnega odbora na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo tretjino članov društva. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni Občni zbor v roku tridesetih (30) dni od prejema zahteve za njegov sklic. Če Izvršni odbor izrednega Občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red. Izredni Občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

21. člen

O sklicu Občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najman deset (10) dni pred sklicem.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za trideset (30) minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj 10 članov.

V vabilu oziroma obvestilu o sklicu Občnega zbora mora biti opozorilo na določbo iz prejšnjega odstavka.

Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Če se odloča o sprejemu in spremembi aktov društva ali o prenehanju društva, je potrebnih več kot 2/3 glasov navzočih članov.

Kakšno bo glasovanje – tajno ali javno – odloči Občni zbor z javnim glasovanjem.

Redni ali izredni Občni zbor lahko razreši katerikoli organ društva pred potekom mandata, če ta ne dela v skladu s Statutom in veljavnimi predpisi s področja delovanja društva.

22. člen

 Zasedanje Občnega zbora vodi do izvolitve delovnega predsedstva zastopnik društva.

Občni zbor izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva (2) overovitelja zapisnika, verifikacijsko komisijo in morebitni drugi potrebni organi (kandidacijska komisija, volilna komisija).

Verifikacijska komisija ugotovi in poroča Občnemu zboru o številu prisotnih oziroma o sklepčnosti Občnega zbora.

Kandidacijska komisija, ki jo imenuje Izvršni odbor, predlaga Občnemu zboru listo kandidatov za organe. Občni zbor lahko v razpravi listo kandidatov dopolni s kandidati, ki jih ni predlagala komisija. Po končani razpravi Občni zbor z javnim glasovanjem sprejme kandidacijsko listo.

Volilna komisija pripravi in vodi volitve ter objavi rezultate.

23. člen

 Naloge in pristojnosti Občnega zbora:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejme in spreminja Statut,
 • sprejema letno poročilo za vsako koledarsko leto, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva, pred sprejetjem letnega poročila mora Nadzorni odbor opraviti notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,
 • sprejema program dela in finančni načrt,
 • voli in razrešuje predsednika društva, ter člane Izvršnega ter Nadzornega odbora,
 • odloča o pritožbah in prošnjah zoper sklepe organov društva,
 • odloča o povezovanju društva v druga društva, zveze in sorodne organizacije,
 • odloča o statusnih spremembah društva,
 • podeljuje naziv častnega člana društva,
 • podeljuje priznanja,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • sklepa o prenehanju delovanja društva,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva, ki so v skladu z namenom in cilji društva,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva.

O zasedanju Občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva (2) overovitelja.

 

5.2. Izvršni odbor

24. člen

Izvršni odbor je operativno – izvršilni in strokovno – tehnični organ, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi društvo med dvema zasedanjema Občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na Občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru.

Izvršni odbor sestavljajo predsednik in šest (6) članov.

Seje sklicuje predsednik po potrebi, na pobudo članov Izvršnega ali Nadzornega odbora, najmanj pa vsake štiri (4) mesece.

Izvršni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov.

Glasovanje je praviloma javno, razen če Izvršni odbor pred posamezno odločitvijo ne sklene drugače.

25. člen

Člane Izvršnega odbora za organizacijsko področje predlaga kandidat za predsednika (mandatar). Člane Izvršnega odbora predlaga kandidat (mandatar). Najman polovica članov mora izpolnjevati pogoje za opravljene strokovno – tehničnih nalog. Kandidati za člane Izvršnega odbora morajo biti predlagani tako, da so v Izvršnem odboru zastopani vsi cilji in dejavnosti društva.

Posamezni člani lahko nastopijo na listah različnih mandatarjev – kandidatov za predsednika.

Izvršni odbor kot celotno listo izvoli Občni zbor z večino vseh oddanih glasov.

26. člen

Naloge in pristojnosti Izvršnega odbora:

 • pripravlja predloge programa dela, finančnega načrta ter druga gradiva za Občni zbor in daje poročila o svojem delu,
 • sklicuje Občni zbor,
 • imenuje kandidacijsko komisijo,
 • upravlja premoženje društva in razpolaga s posameznimi deli premoženja v skladu s tem Statutom in drugimi predpisi s tega področja,
 • predlaga predstavnike društva v organe društva,
 • izvaja sklepe Občnega zbora,
 • skrbi za izpolnjevanje programa dela društva,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • pripravlja predloge splošnih aktov društva,
 • sprejema akte društva v skladu z veljavno zakonodajo,
 • določa višino letne članarine,
 • vodi evidenco članstva in druge predpisane evidence,
 • pripravi letno poročilo o poslovanju društva,
 • odloča o sprejemu novih članov, izstopu in črtanju iz članstva,
 • odloča o spremembi naslova društva,
 • imenuje in razrešuje začasne komisije,
 • sestavlja letni koledar prireditev,
 • predlaga občnemu zboru podelitev pohvale,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, ki so dogovorjene, ter naloge, ki mu jih naloži Občni zbor,
 • imenuje disciplinsko komisijo,
 • disciplinski komisiji predlaga uvedbo disciplinskih ukrepov zoper člane društva.

 27. člen

Izvršni odbor lahko za izvajanje nalog, opredeljenih v namenih in ciljih društva, imenuje stalne ali občasne komisije oziroma odbore. Njihove naloge, vodjo ter število članov določi Izvršni odbor izmed članov društva.

 

5.2.1  Predsednik društva

 28. člen

Predsednik društva, zastopa, vodi in predstavlja društvo.

Predsednik društva je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje društva v skladu s Statutom in pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru.

Predsednika društva neposredno voli Občni zbor. Je predsednik Izvršnega odbora ter odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje.

Občni zbor društva lahko predsednika/co društva razreši pred iztekom mandata, če ugotovi njegovo kršitev tega statuta.

Predsednik društva je dolžan zadržati sklep katerega koli organa društva, če meni, da je v nasprotju z zakonodajo oziroma v nasprotju z akti društva. O zadržanju obvesti v roku osmih (8) dni organ, ki ga je sprejel, ter predsednika Nadzornega odbora.

29. člen

 Podpredsednika/co izvoli Izvršni odbor izmed članov Izvršnega odbora.

Podpredsednik/ca nadomešča predsednika/co društva v času, ko ta iz kateregakoli razloga ne more izvrševati svoje funkcije.

Po prenehanju nadomeščanja je dolžan/a predsedniku/ci podati poročilo o nadomeščanju.

Podpredsednik/ca odgovarja za svoje delo Občnemu zboru in Izvršnemu odboru.

30. člen

Kandidata za predsednika (mandatarja) lahko predlaga skupina petih (5) članov društva. Kandidat za predsednika naj bi imel strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje društva.

Predsednika izvoli Občni zbor (skupaj z Izvršnim odborom) z večino vseh oddanih glasov.

 

5.3  Nadzorni odbor

 31. člen

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finačno in materialno poslovanje društva in izvajanje sklepov Občnega zbora. Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli Občni zbor. Predsednik sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red.

Nadzorni odbor:

 • redno spremlja finančno in materialno poslovanje društva,
 • pregleda letno poročilo društva pred obravnavanjem na Občnem zboru,
 • opravlja nadzor nad delovanjem društva in izvajanjem nalog, ki jih nalagajo drugi predpisi,
 • opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva  in še zlasti ugotavlja, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prhodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje ozriroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti društva,
 • pripravi poročilo o svojem delu in ugotovitvah za Občni zbor.

Člani Nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov društva. Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Občnemu zboru.

 

5.4 Disciplinska komisija

32. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih imenuje Izvršni odbor za dobo štirih (4) let. Disciplinska komisija odloča o izključitvah, disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe. Veljavno sklepa v senatu treh članov (predsednik in dva člana). Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov.

 

Disciplinske kršitve

33. člen

Kršitve, ki se obravnavajo na disciplinski komisiji, so:

 • kršitev določb Statuta in drugih splošnih aktov društva,
 • nevestno opravljanje sprejetih zadolžitev in funkcije v društvu,
 • neizpolnjevanje sklepov organov društva,
 • dejanja, ki škodujejo ugledu društva.

Disciplinski ukrepi

34. člen

Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s Pravilnikom o delu Disciplinske komisije izreče Disciplinska komisija, so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev iz članstva.

Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti član pravico do pritožbe na Občni zbor, kot drugostopenjski organ.

 

6. ZASTOPANJE

35. člen

Zastopnik društva je vsakokratni predsednik društva, ki ga izvoli Občni zbor.

Predsednik zastopa društvo in v njegovem imenu sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katerimi društvo nastopa do članov ter v razmerju do drugih fizičnih in pravnih oseb. V primeru njegove odsotnosti ga zastopa Podpredsednik/ca.

 

7. FINANCIRANJE DRUŠTVA IN NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD RAZPOLAGANJEM S PREMOŽENJEM DRUŠTVA TER NAD FINANČNIM IN MATERIALNIM POSLOVANJEM DRUŠTVA

 36. člen

Društvo pridobiva za svoje delovanje:

 • iz proračuna lokalne skupnosti in drugih sredstev,
 • s članarino,
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti,
 • z darili in volili fizičnih in pravnih oseb,
 • s prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • iz sredstev odstopljene dohodnine fizičnih oseb,
 • iz drugih virov.

Društvo se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa zakon. Vse pridobitne dejavnosti opravlja društvo le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev svojega delovanja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

 37. člen
 
Sredstva društva obsegajo njeno premoženje ter prihodke iz predhodnega člena. Uporabljajo se za pokrivanje stroškov delovanja društva in njenih organov.

Namen uporabe sredstev za delovanje društva in njenih organov se določi z letnim finančnim načrtom.

Društvo lahko pridobi in ima premično in nepremično premoženje ter druga sredstva, ki jih uporablja za uresničevanje svojih ciljev in nalog.

Društvo vodi poslovne knjige na način in v obliki, ki ga opredeljuje Slovenski računovodski standard 33/2007 - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah. Način in obliko vodenja poslovnih knjig opredeli društvo v Pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju.

Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki prihodov nad odhodki porabljeni za namene in cilje društva oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem Statutu.

38. člen

Društvo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo mora obsegati resničen prikaz premoženja in poslovanja društva. Letno poročilo sprejme Občni zbor.

Poročilo mora pred obravnavanjem na Občnem zboru pregledati Nadzorni odbor, ki mora opraviti nadzor predvsem nad finačnim in materialnim poslovanjem društva in ugotoviti, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje društva oziroma za opravljene nepridobitne dejavnosti.

39. člen

Premoženje društva sestavljajo nepremične in premične stvari, materialne pravice, denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, z darili, volili, s prispevki donatorjev, iz javnih srestev, z opravljanjem dejavnosti in iz drugih virov.

Društvo članom ne deli svojega premoženja. Če pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v skladu s Statutom.

O nakupu oziroma prodaji premičnine odloča Izvršni odbor. Nepremičnine pa se lahko kupijo ali odtujijo le na osnovi sprejetega sklepa Občnega zbora.

 

8. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA

40. člen

Postopek za začetek sprememb ali dopolnitev Statuta oziroma za sprejem novega Statuta se začne na podlagi sklepa Izvršnega odbora, ki določi obseg sprememb in vprašanja, ki jih je potrebno urediti.

41. člen

Za pripravo sprememb Statuta imenuje Izvršni odbor delovno skupino.

Delovna skupina pripravi osnutek in ga predloži Izvršnemu odboru, ki po razpravi predloženi osnutek sprejme ter ga da v javno obravnavo članom društva.

Po končani javni obravnavi Izvršni odbor določi predlog sprememb ali dopolnitev oziroma predlog novega Statuta in ga predloži Občnemu zboru v sprejem.

 

9. NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM

42. člen

 Društvo lahko preneha:

 • po sklepu Občnega zbora, z večino glasov prisotnih članov,
 • s spojitvijo ali pripojitvijo k drugemu društvu,
 • s stečajem ali prisilno poravnavo,
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
 • po samem zakonu.

V primeru prenehanja društva se poravnajo vse obveznosti, proračunska sredstva se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa se prenese na lokalno skupnost, v kolikor ni sorodnega društva.

 

10. KONČNE DOLOČBE

43. člen

Ta Statut stopi v veljavo z dnem 15.2. 2019 ko ga je sprejel Občni zbor, uporabljati pa se začne, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih in pravnim redom Republike Slovenije.

Z dnem, ko se začne uporabljati ta Statut, preneha veljati Statut, ki ga je sprejel Občni zbor dne 19.11.2007.

 

                                               

Datum: 15.2.2019     

Predsednica: Sabina Laknar