Kodeks etike

KODEKS ETIKE Društva bownovih terapevtov Slovenije

Naloga, odgovornosti in neodvisnost bownovega terapevta

Osnovna naloga bownovega terapevta je skrbeti za ohranjanje, izboljševanje in obnavljanje zdravja stranke. Pri delu je vesten, dostojanstven do stranke in spoštljiv do njegovih pravic.

V mejah svoje strokovnosti in v skladu z zakonom, je pri svojem delu samostojen, odgovoren stroki, svoji vesti, strankam in družbi. Bownov terapevt v mejah svoje strokovnosti preprečuje izvajanje napačne terapije in jo lahko v korist bolnika tudi odkloni. Za vse svoje odločitve in delo je osebno odgovoren.

Bownov terapevt priporoča stranki, naj svojega lečečega zdravnika obvesti o zdravljenju z Bownovo terapijo.

 

Bownov terapevt, njegov poklic in delo

Bownov terapevt ima pravico in dolžnost, da si preko stanovskih organizacij in na druge načine prizadeva za ustrezno vrednotenje in ugled svojega dela, poklica in institucije, kjer je zaposlen. S stalnim izobraževanjem ohranja in izboljšuje nivo svojega strokovnega znanja in izvajanje terapije. Izbira in izvaja samo tiste tehnike, metode in postopke obravnave Bownove terapije, za katere je usposobljen. Podpira in izvaja vse aktivnosti za preprečevanje bolezni in izboljšanje zdravja, ki jih vodijo ali priporočajo strokovne institucije. Po svojih najboljših močeh sodeluje v organizacijah, ki skrbijo za napredek in razvoj stroke.

 

Bownov terapevt in stranke

Bownov terapevt je dolžan pomagati vsakemu človeku, ki potrebuje nujno medicinsko pomoč. Bownov terapevt je dolžan vsako stranko brez odlašanja napotiti v primerno zdravstveno oskrbo. Stranki je dolžan nuditi terapijo ne glede na njegovo narodnost, raso, versko prepričanje, politično pripadnost ter druge razlike in posebnosti. Pri tem se zaveda, da ima stranka pravico, da je spoštovana, da lahko sama odloča, da ima pravico do fizične in duševne integritete ter osebnostne varnosti, pravico do spoštovanja zasebnosti, lastnih moralnih in kulturnih vrednot in predvsem pravico do najboljše možne zdravstvene zaščite. Bownov terapevt je dolžan stranko obveščati o poteku, učinkih, cilju in stroških zdravljenja. Podatke sme uporabljati le v strankino korist, sicer pa jih varuje pred javnostjo. Bownov terapevt se v odnosu do stranke izogiba dajanju tistih podatkov, ki niso v njegovi pristojnosti in tistih, za katere upravičeno meni, da bi lahko ogrozile strankino počutje in zdravje.

 

Bownov terapevt in sodelavci, stanovski kolegi

Dolžnost bownovega terapevta je, da na svoje kolege in ostale sodelavce prenaša svoje znanje in izkušnje. Zavzema se za načela osebne in poklicne etike ter to pričakuje tudi od sodelavcev. V duhu teh načel sodelavcem vedno pomaga in jih podpira, spoštuje in se trudi za medsebojno zaupanje. V primeru spora si prizadeva za sporazumno rešitev in pri tem po potrebi prosi za pomoč ustreznih organov pri strokovni instituciji.

Bownov terapevt je dolžan opozoriti kršitelja osebne ali poklicne etike v primeru, ko je ogroženo zdravje bolnika in o tem obvesti ustrezne institucije.

 

Bownov terapevt in družba

Bownov terapevt sodeluje v dejavnostih in programih, namenjenih obveščanju in osveščanju javnosti z namenom ohranjanja zdravja in preventive.
Ne sklepa nelojalnih dogovorov z drugimi zdravstvenimi in ostalimi strokovnjaki v škodo bolnika ali tretje osebe.

Oglašuje in reklamira storitve Bownove terapije in tehnične pripomočke v skladu z zakonom in pravilnikom o javni komunikaciji, ki ga določi Društvo bownovih terapevtov Slovenije, pri čemer upošteva načela poslanstva bownovega terapevta in njegove poklicne etike ter nikomur ne škoduje, ga ne zavaja ali odvrača od konkurenčnih ponudb.

Bownov terapevt je dolžan opozarjati na pojave zlorabe in ostale pojave, ki se nanašajo na škodo stroke.

Kodeks etike Društva bownovih terapevtov Slovenije zavezuje vse bownove terapevte, ki so včlanjeni v Društvo bownovih terapevtov Slovenije, ki ta poklic opravljajo v družbenem in zasebnem sektorju.

Vse kršitelje obravnava in proti njim ukrepa Društvo bownovih terapevtov Slovenije na podlagi svojih aktov.